Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  23 Tháng Năm 2024 ..:: Giới thiệu » Chức năng nhiệm vụ các phòng của Trung tâm ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 36
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 36

Số lượt truy cập

48.986.338

QUY ĐỊNH 

Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa các Phòng trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ-HTDN ngày 05/04/ 2010

của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận)


                  A. Chức năng:

Từng Phòng, Tổ (gọi chung là Phòng) có nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Trung tâm theo quy định của UBND tỉnh.

Trưởng Phòng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng Viên chức thuộc Phòng mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

B. Nhiệm vụ:

I. Nhiệm vụ chung:

Từng Phòng có nhiệm vụ giúp Ban Giám đốc xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm và dài hạn; chủ động tổ chức thực hiện; định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác về lĩnh vực Phòng mình phụ trách, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Trung tâm giao.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

Ngoài nhiệm vụ chung, từng Phòng tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phòng Nghiệp vụ:

- Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày về Khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp theo Chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Phòng Thông tin:

- Tham mưu, tư vấn về các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu kế hoạch phát triển doanh nghiệp thông qua hoạt động của Ban Điều phối phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh;

                 - Tham mưu, tư vấn, hỗ trợ hoạt động cho Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và các hiệp hội ngành nghề của tỉnh;

- Tham mưu, đề xuất khen thưởng cho các doanh nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển doanh nghiệp, tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) hàng năm;

- Tổng hợp kiến nghị, tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các hiệp hội, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Phân tích, đánh giá, đề xuất giải pháp cải thiện tốt môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu tổ chức Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Tổ chức tập huấn kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, phổ biến chế độ chính sách của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp cho các hiệp hội, doanh nghiệp của tỉnh;

- Cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho các doanh nghiệp thông qua trang Web www.xuctienbinhthuan.vn của Trung tâm về các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp; về kiến thức kinh doanh; các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp quốc gia và của địa phương; thông tin dự báo về thị trường trong và ngoài nước để các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh, tham gia tích cực chủ động vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh về chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển thị trường, xây dựng quảng bá thương hiệu để phát triển các sản phẩm có lợi thế của tỉnh;

 - Tổ chức cho các hiệp hội, doanh nghiệp của tỉnh tham gia các diễn đàn xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh doanh, cải thiện môi trường kinh doanh do các Bộ, ngành Trung ương và các tổ chức khác tổ chức;

 - Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh tiếp cận và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của Chính phủ; tiếp cận các nguồn tài chính của các tổ chức ngân hàng, quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, các quỹ hỗ trợ doanh nghiệp của các tổ chức quốc tế;

- Thực hiện báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, 6 tháng, về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định của Nhà nước.

3. Tổ Hành chính quản trị:

- Tham mưu cho Giám đốc thực hiện các quy định của Nhà nước về quản lý vốn, tài sản và hoạt động tài chính của Trung tâm; 

- Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương; thực hiện chế độ đối với người lao động theo quy định của Nhà nước; theo dõi tình hình thực hiện của CBVC về quy chế làm việc, nội quy cơ quan;

 - Đảm bảo các điều kiện về phương tiện, tài chính, trang thiết bị phục vụ kịp thời các hoạt động của Trung tâm;

- Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, kế toán định kỳ của Trung tâm theo quy định của Nhà nước;

- Quản lý, phát hành, lưu trữ công văn đi, đến của Trung tâm.

C. Mối quan hệ công tác:

I. Quan hệ giữa các phòng chức năng với Ban Giám đốc:

Các Trưởng phòng chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban Giám đốc Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Trung tâm về thực hiện nhiệm vụ của quy chế này.

II. Quan hệ giữa các phòng:

Các Phòng có mối quan hệ phối hợp, bình đẳng với tinh thần trách nhiệm cao vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của Trung tâm đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc thì các Phòng báo cáo cho Giám đốc Trung tâm (thông qua Tổ Hành chính quản trị) xem xét, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.

 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông