Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  21 Tháng Năm 2024 ..:: Tin tức - Sự kiện » Tin hoạt động ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 56
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 56

Số lượt truy cập

48.985.038

 Xem chi tiết
Nhìn lại một năm thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW.
(Cập nhật: 07/01/2020 08:25:44)

        Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019 tiếp tục chuyển biến tiến bộ và khá toàn diện trên các mặt. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh phát huy hiệu quả, chất lượng nền kinh tế được cải thiện, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá, đời sống của nhân dân được cải thiện so với năm trước.

          Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2019 ước đạt 8,34 %, vượt mục tiêu đề ra và tăng cao nhất từ năm 2015 đến nay. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 32.796 tỷ đồng, đạt 112,5% kế hoạch, tăng 10,9% so với năm 2018. Diện tích gieo trồng cây ngắn ngày cả năm ước đạt 192.048 ha, đạt 99,4% kế hoạch; sản lượng lương thực cả năm ước đạt 787.569 tấn, đạt 97,2% kế hoạch. Hoạt động khai thác thủy sản ổn định, sản lượng khai thác hải sản ước đạt 221.000 tấn, đạt 105,2% kế hoạch, tăng 1,5% so với năm 2018; sản lượng thủy sản nuôi ước đạt 14.209 tấn, đạt 105,9% kế hoạch, tăng 2,3% so với năm 2018.

          Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 ước thực hiện 58.200 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, tăng 11,8% so với năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá năm 2019 ước đạt 460 triệu USD, đạt 104,5% kế hoạch, tăng 5,9% so với năm 2018. Thu ngân sách nhà nước đạt khá, uớc thực hiện năm 2019 là 11.645 tỷ đồng, đạt 124,2% dự toán, tăng 10% so với năm 2018, trong đó thu nội địa là 8.235 tỷ đồng, đạt 131,1% dự toán năm, tăng 11,8% so với năm 2018. Hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

          Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động sau đăng ký kinh doanh và doanh nghiệp kinh doanh có lãi tăng lên, từng bước ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho lao động, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tình hình thu hút các dự án đầu tư và triển khai các dự án đầu tư đã có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác cải cách thủ tục hành chính đạt được kết quả khả quan góp phần thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực canh tranh và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; hoạt động tiếp cận tín dụng, công tác hỗ trợ thông tin thị trường, tư vấn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp được triển khai có hiệu quả; công tác phát triển Đảng, xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được quan tâm. Năng lực quản trị doanh nghiệp của đội ngũ doanh nhân từng bước được nâng lên, đề cao trách nhiệm xã hội và đạo đức, văn hóa kinh doanh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

          Đạt được những kết quả tích cực nêu trên là do sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh nên tình hình phát triển của đội ngũ doanh nhân năm 2019 có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan truyền thông đại chúng của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác  thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); Kế hoạch số 3291/KH-UBND ngày 24/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 951/KH-UBND, ngày 20/3/2019 Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 triển khai đến từng cán bộ, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân và đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

          Nhằm phấn đấu nâng cao xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, các địa phương tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ tại Thông báo số 156/TB-UBND, ngày 14/6/2019 về thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp ngày 31/5/2019 và văn bản số 2300/UBND-KT, ngày 27/6/2019 về việc giải quyết kiến nghị của Hiệp hội, doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối chủ trì tham mưu phối hợp với các sở, ngành và địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Bộ chỉ số DDCI. Việc triển khai xây dựng Bộ chỉ số DDCI đã thể hiện được tính năng động và tiên phong của Lãnh đạo tỉnh linh hoạt trong khuôn khổ pháp luật nhằm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, góp phần cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế phát triển thuận lợi, đúng quy định của pháp luật.

          Việc triển khai Kế hoạch 3291/KH-UBND, ngày 24/8/2012 thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân tỉnh trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế đã đi sâu vào đời sống doanh nghiệp, doanh nhân. Tuy nhiên, kinh tế tỉnh nhà vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt những hạn chế về chính sách, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng... gây cản trở đến nỗ lực phát triển phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những năm tới, Uỷ ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 09-NQ/TW tới các Sở, ban, ngành và địa phương, cùng với đó là các chương trình hành động cụ thể của Nghị quyết 35/NQ-CP, Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 139/NQ-CP... nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp, tạo điều kiện và đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa nền kinh tế tỉnh nhà phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.


 

Viết Diệu


Tin - Bài khác
Công tác đào tạo hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong năm 2019 trên địa bàn Bình Thuận
Triển khai Kế hoạch số 3602/KH-UBND, ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao
Bế mạc Khóa đào tạo "Khởi sự doanh nghiệp"
Bế mạc Khóa đào tạo “Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp” ngày 14-15/9/2019
Mời tham dự "Vận dụng biểu thuế quan ưu đãi, phương pháp đối phó với các hàng rào phi thuế quan và sử dụng công cụ phân tích thị trường"
Bế mạc Khóa đào tạo "Nâng cao năng suất và chất lượng với Lean"
Khai mạc Khóa đào tạo "Văn hóa doanh nghiệp"
Bế mạc Khóa đào tạo "Giải pháp tăng doanh thu bằng nghệ thuật bán hàng và quản lý mối quan hệ khách hàng"
Mời tham gia Khóa đào tạo: "Nâng cao năng suất và chất lượng với Lean"
Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông