Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  25 Tháng Hai 2024 ..:: Tin tức - Sự kiện » Tin trong tỉnh ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 60
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 60

Số lượt truy cập

48.393.924

 Xem chi tiết
Thẩm quyền duyệt chi thu nhập tăng thêm tại ban quản lý dự án
(Cập nhật: 10/06/2021 07:47:31)

Bà Nguyễn Ngô Thanh Truyền (Bình Thuận) là nhân viên Phòng Tài chính-Kế hoạch cấp huyện, trong quá trình tham mưu phê duyệt dự toán chi phí quản lý dự án của ban quản lý dự án bà gặp vướng mắc như sau:

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố là đơn vị dự án nhóm II quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Đơn vị căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 72/2017/TT-BTC để xây dựng mức tăng tiền lương tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để trình phê duyệt mục chi phí tiền lương trong dự toán đầu năm.

Bà Truyền hỏi, giám đốc ban quản lý dự án có được quyết định và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ việc chi trả tiền lương hàng tháng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị với mức chi tiền lương gấp 3 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định hay không (chưa kể chi thu nhập tăng thêm riêng vào cuối năm)?

Trường hợp phần chênh lệch 2 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương trình phê duyệt trong mục chi phí tiền lương là cơ sở dự toán để ban quản lý dự án thực hiện tạm ứng và quyết toán chi thu nhập vào cuối năm thì bà có tham mưu phê duyệt chi thu nhập tăng thêm trong dự toán đầu năm không?

Bộ Tài chính trả lời vấn đề này như sau:

Theo thông tin bà Truyền cung cấp thì Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố là đơn vị dự án nhóm II; do vậy, thuộc đối tượng thực hiện quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được thực hiện theo Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 72/2017/TT-BTC; theo đó:

Tại Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định:

"Điều 18. Tiền lương, tiền công và thu nhập

1. Tiền lương, tiền công: Chi phí tiền lương cho cán bộ và người lao động được tính theo lương cấp bậc, chức vụ do Nhà nước quy định. Tiền công trả cho lao động theo công việc cụ thể, theo thỏa thuận.

2. Thu nhập tăng thêm: Nhà nước khuyến khích các ban quản lý dự án tăng thu, tiết kiệm chi, thực hiện tinh giản biên chế, tăng thêm thu nhập cho người lao động trên cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được giao, sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước; tùy theo kết quả hoạt động tài chính trong năm, ban quản lý dự án được quyết định tổng mức chi trả thu nhập tăng thêm trong năm cho người lao động không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước quy định.

Việc chi trả thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện theo nguyên tắc: Người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng thu, tiết kiệm chi được trả nhiều hơn. Ban quản lý dự án xây dựng quy chế chi thu nhập tăng thêm trong quy chế chi tiêu nội bộ theo khối lượng, nhiệm vụ công việc được giao, mức độ hoàn thành công việc, bảo đảm thu hút được lao động có trình độ cao và tương quan hợp lý với tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức trong cùng đơn vị.

Hệ số thu nhập tăng thêm của chức danh lãnh đạo tối đa không quá 2 lần hệ số thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện của người lao động trong đơn vị và cũng theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công việc. Giám đốc ban quản lý dự án chi trả thu nhập theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Khi Nhà nước điều chỉnh các quy định về tiền lương, nâng mức lương cơ sở; khoản tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ Nhà nước quy định do ban quản lý dự án tự bảo đảm từ nguồn tài chính của đơn vị".

Hướng dẫn mức trích lập, sử dụng các quỹ

Tại 1.1. Khoản 11 Điều 1 (sửa đổi, bổ sung Điều 19 Thông tư số 72/2017/TT-BTC) Thông tư số 06/2019/TT-BTC quy định:

“Điều 19. Sử dụng kết quả hoạt động tài chính trong năm

Kết thúc năm ngân sách, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch giữa nguồn thu thực tế được sử dụng trong năm (không bao gồm các khoản thu trong dự toán được duyệt hoặc phát sinh trong năm chưa thực hiện nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 72/2017/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Thông tư này) lớn hơn chi thường xuyên thực tế đúng quy định được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 72/2017/TT-BTC và được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 12 Điều 1 Thông tư này), ban quản lý dự án được sử dụng theo trình tự như sau:

1. Trích lập tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

2. Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập: Tối đa không quá 3 lần quỹ tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án do Nhà nước quy định.

3. Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Mức trích đối với 2 Quỹ này tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công bình quân thực hiện trong năm.

4. Phần chêch lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp”.

Tại Điểm a và Điểm c Khoản 12 Điều 1:      

"a) Sửa đổi, bổ sung Điểm b Khoản 2 như sau:

b) Chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án (gồm: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng tiền lương từ chi phí quản lý dự án) trong năm và dự phòng chi bổ sung thu nhập (thu nhập tăng thêm) cho người lao động hưởng lương từ chi phí quản lý dự án năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị giảm”.

c) Bổ sung Khoản 6 như sau:

“6. Tạm trích Quỹ để chi:

a) Đối với Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi: Căn cứ dự toán thu, chi của năm, ban quản lý dự án tạm tính chi khen thưởng và các hoạt động phúc lợi tập thể trong năm được thực hiện theo điều kiện cụ thể của từng chủ đầu tư, ban quản lý dự án và Quy chế chi tiêu nội bộ. Mức tạm tính không quá 2 tháng tiền lương, tiền công bình quân theo bảng tính lương dự toán trong năm.

b) Đối với Quỹ bổ sung thu nhập: Căn cứ dự toán thu, chi của năm; kết quả hoạt động tài chính quý trước (đối với quý đầu tiên của năm kế hoạch, ban quản lý dự án căn cứ vào kết quả hoạt động tài chính quý IV năm trước liền kề), nhằm động viên kịp thời người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, ban quản lý dự án tự xác định chênh lệch nguồn thu được sử dụng, chi thường xuyên, thực hiện tạm trích Quỹ bổ sung thu nhập hàng quý (tối đa không vượt quá 70% số chênh lệch nguồn thu được sử dụng lớn hơn chi thường xuyên ban quản lý dự án xác định được theo quý) để tạm chi thu nhập tăng thêm cho người lao động theo quy định hiện hành và quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

c) Kết thúc năm ngân sách, chậm nhất đến ngày 01 tháng 02 năm sau, ban quản lý dự án xác định số chênh lệch nguồn thu được sử dụng trong năm lớn hơn chi thường xuyên và trích lập các Quỹ theo quy định.

Trong đó, đối với Quỹ bổ sung thu nhập: Trường hợp số đã tạm chi trước thu nhập tăng thêm của ban quản lý dự án vượt quá số được trích lập Quỹ bổ sung thu nhập theo quy định, số chi vượt phải trừ vào nguồn Quỹ bổ sung thu nhập của năm trước còn dư (nếu có) và số dư Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của ban quản lý dự án; nếu vẫn còn thiếu thì trừ vào nguồn Quỹ bổ sung thu nhập, Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi tập thể của năm sau hoặc trừ vào Quỹ tiền lương năm sau của ban quản lý dự án (nếu các Quỹ này không còn nguồn). Trường hợp số đã tạm chi thấp hơn số được trích lập các Quỹ theo quy định, ban quản lý dự án chi trả tiếp cho người lao động hoặc để lại Quỹ để chi cho người lao động năm sau, theo Quy chế chi tiêu nội bộ của ban quản lý dự án.

Sau khi quyết toán năm của ban quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp số được trích lập các Quỹ theo quy định có thay đổi (tăng hoặc giảm) so với số ban quản lý dự án xác định khi kết thúc năm ngân sách, ban quản lý dự án có trách nhiệm điều chỉnh lại số trích lập các Quỹ, tương tự như khi kết thúc năm ngân sách nêu trên và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của ban quản lý dự án”.

Quyền thẩm định, phê duyệt dự toán của ban quản lý dự án

Tại Khoản 13 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau:

“Điều 21. Quy định về lập, chấp hành dự toán thu, chi quản lý dự án

1. Lập, thẩm định và phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án

a) Lập dự toán thu, chi quản lý dự án

Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, nhiệm vụ của năm kế hoạch, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành; căn cứ kết quả hoạt động dịch vụ, tình hình thu, chi tài chính của năm trước liền kề; ban quản lý dự án lập dự toán thu, chi năm kế hoạch theo Mẫu số 01(i), 02, 03/DT-QLDA, 05/DT-QLDA gửi cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan được cơ quan quyết định thành lập ủy quyền) phê duyệt.

b) Thẩm định, phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án

Cơ quan phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án giao đơn vị chức năng tổ chức thẩm định trước khi phê duyệt. Hồ sơ thẩm định, nội dung thẩm định, thời hạn thẩm định và phê duyệt dự toán thu, chi thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 72/2017/TT-BTC; quyết định phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm theo Mẫu số 02/QĐ-QLDA.

Căn cứ nội dung chi thường xuyên (tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 72/2017/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư này), Quy chế chi tiêu nội bộ của ban quản lý dự án và quy định của pháp luật hiện hành đối với chi không thường xuyên (tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư số 72/2017/TT-BTC), cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt về nội dung và mức chi của dự toán thu, chi quản lý dự án.

Trong năm, trường hợp ban quản lý dự án có nhu cầu tăng dự toán chi và có nguồn thu bảo đảm, ban quản lý dự án thực hiện lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi quản lý dự án.

c) Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm trước năm kế hoạch, dự toán thu, chi quản lý dự án năm kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt”.

Do vậy, đề nghị bà Truyền căn cứ quy định của Thông tư số 72/2017/TT-BTC và Thông tư số 06/2019/TT-BTC để thực hiện đúng quy định

Chinhphu.vn

Nguồn: Chinhphu.vn


Tin - Bài khác
Ra mắt ứng dụng Du lịch Việt Nam an toà
Phát triển thị trường nông sản: Những nút thắt cần tháo gỡ
Bí quyết để doanh nghiệp trụ vững trong đại dịch và tiến xa
Xuất khẩu rau quả đạt 1,35 tỷ USD trong 4 tháng
Rà soát công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài
Quy định về di chuyển nội bộ DN đối với lao động nước ngoài
Doanh nghiệp đầu tư cơ sở chăn nuôi được hỗ trợ tới 10 tỷ đồng/dự án
Xác định cấp công trình với dự án vừa xây mới, vừa cải tạo
Thúc đẩy quan hệ với Thái Lan, Anh ngày càng thực chất, hiệu quả 19:31, 19/05/2021
KHCN và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai
Trang 2 trong 8Đầu tiên    Trước   1  [2]  3  4  5  6  7  8  Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông