Đăng Ký :: Đăng Nhập  :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ   Tìm Kiếm   
  26 Tháng Bảy 2021 ..:: Tin tức - Sự kiện » Tin trong tỉnh ::..

 

Người dùng trực tuyến
People Online Thành viên online:
Visitors Khách: 19
Members Thành viên: 0
Total Users Tổng cộng: 19

Số lượt truy cập

43.018.148

 Xem chi tiết
Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh
(Cập nhật: 08/02/2021 07:40:12)

Cách đây hơn 90 năm, nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, ngày 17/6/1929, Kỳ Bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng tại Hà Nội. Tháng 11/1929, các đồng chí Tổng bộ và Kỳ Bộ Nam Kỳ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ngày 1/1/1930, những đại biểu ưu tú của Tân Việt cách mạng Đảng (một tổ chức tiền thân của Đảng) đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. Tuy nhiên ở một nước có tới 3 tổ chức cộng sản nên không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức, không thể thống nhất về tư tưởng và hành động. Trách nhiệm lịch sử là phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào cộng sản ở Việt Nam. Theo đó, từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình, “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. Trong đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ 20, tô thắm những trang sử hào hùng của dân tộc. Đó là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật nhào chế độ phong kiến hàng ngàn năm, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông - Nam Á và mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc; bảo vệ Tổ quốc; thắng lợi của công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế. Những thắng lợi vĩ đại trong 91 năm qua kể từ ngày có Đảng lãnh đạo là minh chứng sinh động nhất về năng lực lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sức mạnh to lớn của nhân dân ta. Đảng đã không ngừng tự đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trước bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Sau 91 mùa xuân, Đảng ta ngày càng lớn mạnh; số lượng đảng viên sau 13 kỳ đại hội tăng hơn 10.000 lần (đại hội I năm 1935 có 500 đảng viên và đến Đại hội XIII năm 2021, toàn Đảng có gần 5,2 triệu đảng viên). Năm nay càng đặc biệt hơn khi kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3/2 cũng là ngày chúng ta chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa thành công rực rỡ. Những quyết sách từ đại hội chắc chắn là những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

 Bình Thuận vững bước  dưới cờ Đảng…

Hòa trong dòng chảy vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bình Thuận cũng như cả nước vô cùng tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về những thắng lợi mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam. Trong chặng đường ấy, nhân dân Bình Thuận đã một lòng đi theo Đảng, vượt qua mọi gian nan thử thách, giành thắng lợi vẻ vang trong chiến đấu chống ngoại xâm cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân. Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách mới, sáng tạo, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế liên tục tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư mạnh mẽ; công nghiệp năng lượng, du lịch, nông nghiệp; bộ mặt đô thị và nông thôn, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số khởi sắc rõ rệt; đời sống nhân dân được nâng lên, các chính sách “đền ơn, đáp nghĩa”, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội căn bản được giữ vững… Những thành tựu ấy là kết quả của lòng trung thành, sự kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận. Đây cũng là món quà lớn nhất mà Bình Thuận dâng lên Đảng, Bác Hồ kính yêu trong những ngày ý nghĩa này. Đặc biệt năm nay, quê hương Bình Thuận sẽ đón mùa xuân mới với trọn vẹn niềm vui, khi lần đầu tiên trong lịch sử, Bình Thuận có cùng lúc 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là một vinh dự to lớn cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà. Trong niềm vui xen lẫn tự hào, khi nghĩ về Đảng, về Bác Hồ đã đem đến cho đất nước những mùa xuân của độc lập tự do, của ấm no hạnh phúc, Đảng bộ và nhân dân Bình Thuận hoàn toàn có thêm niềm tin và hy vọng về chặng đường phát triển của đất nước, về những mùa xuân tươi sáng trong tương lai.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, cùng đồng tâm, hợp lực, đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước phát triển với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam.                          

Huy Toàn

Nguồn: BT


Tin - Bài khác
Thu ngân sách tháng 1 đạt 600 tỷ đồng
Trang thông tin du lịch nổi bật, hữu ích cho du khách khi du lịch Mũi Né, Bình Thuận
Gỡ khó từ những việc “nhỏ”
Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Enterprize Energy
Kỳ họp chuyên đề lần thứ 8 HĐND tỉnh Khóa X: Ông Lê Tuấn Phong được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đức Linh: Thử nghiệm sử dụng phương tiện bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật
Du lịch Bình Thuận “vượt sóng”
Công bố, trao giấy chứng nhận OCOP cấp tỉnh cho 56 sản phẩm
Vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Đồng hành cùng doanh nghiệp du lịch vượt qua khó khăn do Covid-19
Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    
Tìm kiếm trong phần Tin - Bài này
 :: Trang chủ  :: Sơ đồ Web  :: Liên hệ  :: 
Trang tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận
Giấy phép: số 126/GP-TTĐT ngày 29/6/2011 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông